matematiklab
 
  Ana Sayfa
  İletişim
  Matematik İle İlgili Sözler
  Komik Sözler
  Komik Karikatürler
  Ünlü Türk Matematikçilerin Hayatları Ve Eserleri
  Oyunlar
  Ödev Yap
  İngilizce Türkçe Sözlük
  Türkçe Sözlük
  Bunları Biliyor Musunuz?
  İlginç Tasarımlar
  Rüya Tabirleri
  Gazete Oku
  Dost Site
  Dini Sözlük
  Günlük Burç
  İlim
  Ünlü Ressamların Hayatları Ve Eserleri
  İsimlerin Anlamları
  Şaşırmaya Hazır Mısınız?
  Özlü Sözler
  Anketler
  Site Oyunları
Ünlü Türk Matematikçilerin Hayatları Ve Eserleri
              Ünlü Türk     Matematikçilerin Hayatları Ve Eserleri              

Ali KUŞÇU (1474-1525)
 null 

Hayatı:
Türk İslam Dünyası astronomi ve matematik alimleri arasında, ortaya koyduğu eserleriyle haklı bir şöhrete sahip Ali Kuşçu, Osmanlı Türkleri’nde, astronominin önde gelen bilgini sayılır. “Batı ve Doğu Bilim dünyası onu 15. yüzyılda yetişen müstesna bir alim olarak tanır.” Öyle ki; müsteşrik W .Barlhold, Ali Kuşcu’yu “On Beşinci Yüzyıl Batlamyos’u” olarak adlandırmıştır. Babası, Uluğ Bey’in kuşcu başısı (doğancıbaşı) idi. Kuşçu soyadı babasından gelmektedir. Asıl adı Ali Bin Muhammet’tir. Doğum yeri Maveraünnehir bölgesi olduğu ileri sürülmüşse de, adı geçen bölgenin hangi şehrinde ve hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmektedir.
Ancak doğum şehri Semerkant, doğum yılının ise 15. yüzyılın ilk dörtte biri içerisinde olduğu kabul edilmektedir. 16 Aralık 1474 (h. 7 Şaban 879) tarihinde İstanbul’da ölmüş olup, mezarı Eyüp Sultan Türbesi hareminde bulunmaktadır. Ölüm tarihi; torunu meşhur astronom Mirim Çele-bi’nin (ölümü, Edirne 1525) Fransça yazdığı bir eserin incelenmesi sonucu anlaşılmıştır. Mezar yerinin 1819 yılına kadar belirli olduğu ve hüsn-ü muhafazasının yapıldığı; ancak 1819 yılından sonra, Ali Kuşcu’ya ait mezarın yerine, zamanının nüfuzlu bir devlet adamının mezar taşının konmuş olduğu anlaşılmaktadır. Uluğ Bey’in Horasan ve Maveraünnehir hükümdarlığı sırasında, Semerkant’ta ilk ve dini öğrenimini tamamlamıştır. Küçük yaşta iken astronomi ve matema-tiğe geniş ilgi duymuştur.
Devrinin en büyük bilginlerinden; Uluğ Bey , Bursalı Kadızade Rumi, Gıyaseddün Cemşid ve Mu’in al-Din el-Kaşi’den astronomi ve matematik dersi almıştır. Önce,Uluğ Bey, tarafından 1421 yılında kurulan Semerkant Rasathanesi ilk müdürü, Gıyaseddün Cemşid’in, kısa süre sonra da Rasathanenin ikinci müdürü Kadızade Rumi’nin ölümü üzerine, Uluğ Bey Rasathaneye müdür olarak Ali Kuşcu’yu görevlendirmiştir. Uluğ Bey Ziyc’inin tamamlanmasında büyük emeği geçmiştir. Nasirüddün Tusi’nin Tecrid-ül Kelam adlı eserine yazdığı şerh, bu konuda da gayret ve başarısının en güzel delilini teşkil etmektedir. Ebu Said Han’a ithaf edilen bu şerh, Ali Kuşcu’nun ilk şöhretinin duyulmasına neden olmuştur. Kaynakların değerlendirilmesi sonucu anlaşılmaktadır ki; Ali Kuşcu yalnız telih eseriyle değil, talim ve irşadıyle devrini aşan bir bilgin olarak tanınmaktadır. Öyle ki; telif eserlerinin dışında, torunu Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi (Sarı Lütfi) gibi astronomların da yetişmesine sebep olmuştur. Bu bilginlerle beraber, Ali Kuşcu’yu eski astronominin en büyük bilginlerinden birisi olarak belirtebiliriz.

Eserleri:
 
Ali Kuşçu'nun değişik alanlardaki eserlerini beş grupta toplamak mümkündür
·  1 Astronomi Eserleri
o      1.1. Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey: Süleymaniye, Carullah, nr. 1493, 215 yaprak.
o      1.2. Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li'l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid): Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmet, nr. 3843, yaprak 270b-273a.
o      1.3. Risâle fî Asli'l-HâricYumkin fî's-Sufliyyeyn: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/8, yaprak 124b-125b.
o      1.4. Şerh ‘ale't-Tuhfeti'ş-Şâhiyye fî'l-Hey'e: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2643, 64 yaprak.
o      1.5. Risâle der ‘İlm-i Hey'e: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2640/1, 24 yaprak. 
o      1.6. el-Fethiyye fî ‘İlmi'l-Hey'e: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2733/1, 70 yaprak.
o      1.7. Risâle fî Halli Eşkâli'l-Kamer: Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/7, yaprak 119b-123b.
·       2. Matematik Eserleri:
o      2.1. er-Risâletu'l-Muhammediyye fî'l-Hisâb: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2733/2, yaprak 71b-168b.
o      2.2. Risâle der ‘İlm-i Hisâb: Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2640/2, yaprak 25b-72b.
·       3. Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:
o      3.1. eş-Şerhu'l-Cedîd ‘ale't-Tecrîd: Süleymaniye, Çorlulu Ali Paşa, nfr. 305, 285 yaprak.
o      3.2. Hâşiye ‘ale't-Telvîh: Süleymaniye, Carullah, nr.1438/2, yaprak 13b-20a.
·       4. Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:
o      4.1. et-Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye[3].   
·       5. Dil ve Belagat Eserleri:
o      5.1. Şerhu'r-Risâleti'l-Vad‘iyye: ‘Adûduddîn İcî'nin Fâ'ide fî'l-Vad‘ adlı risâlesinin şerhidir (Köprülü, nr. II, 339/1; Râgıb Paşa, nr. 1285/6, 1289/3; Kayseri Raşid Efendi, nr. 1001/4).
o      5.2. el-İfsâh: İbn Hâcib (ö.h.646)'in Arapçanın cümle yapısı konusunda kaleme aldığı el-Kafiye fi'n-Nahv adlı eserinin şerhidir. (Raşid Efendi, nr. 9226, Topkapı Sarayı Müzesi, Emanet Hazinesi, nr. 1891, 1892).
o      5.3. el-‘Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir: Arapça sarf ilmi konusunda kaleme aldığı bir giriş ve üç bölümden oluşan bir eseridir  (Süleymaniye, Fatih, nr. 4676, 148 yaprak; Yeni Cami, nr. 1181/1; Laleli, nr. 3030/10; Şehit Ali Paşa, nr. 2576, 2577, 2578). Sultan Selim döneminde Müftüzâde Abdürrahim tarafından şerh edilmiştir. 
o      5.4. Şerhu'ş-Şâfiye: İbn Hâcib'in sarf ilmindeki eş-Şâfî adlı eserinin Farsça şerhidir (Köprülü, nr. 1598, vr.42-234).
o      5.5. Risâle fî Beyâni Vad‘i'l-Mufredât: Kelimelerin bir anlam için konulmasıyla ilgili küçük bir risaledir (Süleymaniye, Şehit Ali Paşa, nr. 2830; Hafit Efendi, nr, 450, vr. 80b-81a; Köprülü, nr. 1610/35).
o      5.6. Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta‘rîf: Harf-i tarifin bazı özellikleri üzerinde duran tek varaklık bir risâledir (Köprülü, nr. 1593/21; Süleymaniye, Reşid Efendi, nr. 1032/39).
o      5.7. Risâle mâ Ene Kultu: Taftazanî'nin Telhîsu'l-Miftâh üzerine yazdığı ve el-Mutavvel diye tanınan şerhte geçen "mâ ene kultu" ibaresiyle ilgili olarak yazılmıştır.Risâle fî Beyâni Sebebi  Takdîmi'l-Musnedi İleyh diye de anılır (Süleymaniye, Reşid Efendi, nr. 1032/30; vr. 183-187; Köprülü, nr. III, 704/3; Ragıb Efendi, nr. 374, vr.208-211).
o      5.8. Risâle fî'l-Hamd: Seyyid Şerîf el-Curcânî'nin el-Hâşiyetu'l-Kubrâ'sında söz konusu ettiği "hamd" ile ilgili sözlerin tahkikine dair bir risaledir (Süleymaniye, Fatih, nr. 5384, vr. 68-70).
o      5.9. Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî: İlm-i Me‘ânî konusunda küçük bir risâledir (Süleymaniye, Carullah, nr. 2060, vr. 136-137).
o      5.10. Risâle fî Bahsi’l-Mufred: Arapça’da basit ve mürekkep kavramlar hakkında dil felsefesi ağırlıklı bir risaledir (Süleymaniye, Pertevniyal, nr. 896, vr. 7b-8b; Şehit Ali Paşa, nr. 2761, vr. 63-68).
o      5.11. Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân: Belagat ilimlerinden beyân ilmi hakkında kısa bir risaledir (Süleymaniye, Yazma Bağışlar, nr. 4140, vr. 78a-81a).
o      5.12. Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân: Kehhâle tarafından zikredilen bu eserin herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır[4].
o      5.13. Risâle fî'l-İsti‘âre: Bu risâlede hakikat, mecaz, istiare ve kinaye konuları örneklerle incelenmektedir[5].
          Kaynaklarda Ali Kuşçu'ya nispet edilen, ancak nüshaları tespit edilemeyen başka eserler de vardır. Bunlar: Târîhu Ayasofya, Tefsîru'z-Zehraveyn, Mahbûbu'l-Hamâ'il, Risâle fî Mevdû‘ati'l-‘Ulûm, Meserretu'l-Kulûb fî Def‘i'l-Kurûb[  
   Cahit ARF (1910-1997)
null
 
HAYATI:
1910 yılında Selanik’te doğdu. Yüksek öğrenimini Fransa’da Ecole Normale Superieure’de tamamladı (1932). Bir süre Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi’nde doktorasını bitirdi. Yurda döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesör ve ordinaryus profersörlüğe yükseldi. Burada 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji’nde Matematik dersleri vermeye başladı.1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Tübitak) bilim kolu başkanı oldu.
Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde araştırma ve incelemelerde bulundu; Kaliforniya Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1967 yılında yurda dönüşünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine getirildi. 1980 yılında emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’a bağlı Gebze Araştırma Merkezi’nde görev aldı. 1985 ve 1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yaptı.
Arf İnönü Armağanı’nı (1948) ve Tübitak Bilim Ödülü’nü kazandı (1974). Cebir ve Sayılar Teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum 1990′da 3 ve 7 Eylül tarihleri arasında Arf’in onuruna Silivri’de gerçekleştirilmiştir. Halkalar ve Geometri üzerine ilk konferanslarda 1984′te İstanbul’da yapılmıştır. Arf, matematikte geometri kavramı üzerine bir makale sunmuştur. Cahit Arf 1997 yılının Aralık ayında bir kalp rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Eserleri:
Cahit Arf, cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmıştır. Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusundaki yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin "Arf değişmezi" ve "Arf halkaları" gibi literatürde adıyla anılan çalışmaları matematik dünyasının ünlü matematikçileri arasında yer almasını sağladı. Matematik literatürüne "Arf Halkaları, Arf Değişmezleri, Arf Kapanışı" gibi kavramların yanısıra "Hasse-Arf Teoremi" ile anılan teoremler kazandırmıştır.
 
Matematiği bir meslek dalı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak görmüştür. Öğrencilerine her zaman "Matematiği ezberlemeyin kendiniz yapın ve anlayın" demiştir. Hakkında yazılmış bir yazıda şöyle denmiştir:
 
"...Bir zamanlar integrali bilen kimselerin matematikçi, üstel fonksiyonu bilenlerin ise büyük matematikçi sayıldığı ülkemizde derin matematik konularının tartışılacağı hayal bile edilemezdi. Cahit Arf, Türkiye'de matematiğin o günlerden bu günlere gelmesinde en büyük rolü oynamıştır."

Kerim ERİM (1894-1952)
null 

Hayatı:
İstanbul Yüksek Mühendis mektebi’ni bitirdikten (1914) sonra Berlin Üniversitesi’nde Albert Einstein’in yanında doktorasını yaptı (1919). Türkiye’ye dönünce, bitirdiği okulda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Üniversite reformunu hazırlayan kurulda yer aldı. Yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde analiz profesörü ve dekan olduğu gibi Yüksek Mühendis Mektebi’nde de ders vermeye devam etti. Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülünce buradan ayrıldı ve yalnızca İstanbul Üniversitesi’nde çalışmaya devam etti. Daha sonra burada ordinaryüs profesör oldu. 1948 yılında Fen Fakültesi Dekanlığı’na getirildi.
1940-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne bağlı Matematik Enstitüsü’nün başkanlığını yaptı. Türkiye’de yüksek matematik öğretiminin yaygınlaşmasında ve çağdaş matematiğin yerleşmesinde etkin rol oynadı. Mekaniğin matematik esaslara dayandırılmasına da öncülük etti. Matematik ve fizik bilimlerinin felsefe ile olan ilişkileri üzerinde de çalışmalarda bulunan Erim’in Almanca ve Türkçe yapıtları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Nazari Hesap (1931), Mihanik (1934), Diferansiyel ve İntegral Hesap (1945), Über die Traghe-its-formen eines modulsystems (Bir modül sisteminin süredurum biçimleri üstüne - 1928)

Eserleri:
  • Nazari Hesap (1931)
  • Mihanik (1934)
  • Sümer Riyaziyesinin Esas ve Mahiyetine Ait Rapor (1937)
  • Dış Alem Meselesi (Matematik Bakımından) (1940)
  • Tanzimat ve Müspet İlimler: Riyaziye (1940)
  • Matematik ve Realite (1942)
  • Analiz Dersleri, Diferansiyel ve İntegral Hesap (1945)

Ömer HAYYAM (1048-1131)
null 

Hayatı:
Asıl adı Giyaseddin Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyam’dır. 18 Mayıs 1048′de İranın Nişabur kentinde doğan Ömer Hayyam bir çadırcının oğluydu. Çadırcı anlamına gelen soyadını babasının mesleğinden almıştır. Fakat o soyisminin çok ötesinde işlere imza atmıştır. Daha yaşadığı dönemde İbn-i Sina’dan sonra Doğu’nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul ediliyordu. Tıp, fizik, astronomi, cebir, geometri ve yüksek matematik alanlarında önemli çalışmaları olan Ömer Hayyam için zamanın bütün bilgilerini bildiği söylenirdi. O herkesten farklı olarak yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almadı, oysa O ismini çokça duyduğumuz teoremlerin isimsiz kahramanıdır. Elde bulunan ender kayıtlara dayanılarak Ömer Hayyam’ın çalışmaları şöyle sıralanabilir.
Yazdığı bilimsel içerikli kitaplar arasında Cebir ve Geometri Üzerine, Fiziksel Bilimler Alanında Bir Özet, Varlıkla İlgili Bilgi Özeti, Oluş ve Görüşler, Bilgelikler Ölçüsü, Akıllar Bahçesi yer alır. En büyük eseri Cebir Risalesi’dir. On bölümden oluşan bu kitabın dört bölümünde kübik denklemleri incelemiş ve bu denklemleri sınıflandırmıştır. Matematik tarihinde ilk kez bu sınıflandırmayı yapan kişidir. O cebiri, sayısal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini amaçlayan bilim olarak tanımlardı. Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yapmıştır. Nitekim, Hayyam 13 farklı 3. dereceden denklem tanımlamıştır. Denklemleri çoğunlukla geometrik metod kullanarak çözmüştür ve bu çözümler zekice seçilmiş konikler üzerine dayandırılmıştır. Bu kitabında iki koniğin arakesitini kullanarak 3. dereceden her denklem tipi için köklerin bir geometrik çizimi bulunduğunu belirtir ve bu köklerin varlık koşullarını tartışır.
Bunun yanısıra Hayyam, binom açılımını da bulmuştur. Binom teoerimini ve bu açılımdaki kat sayıları bulan ilk kişi olduğu düşünülmektedir. (Pascal üçgeni diye bildiğimiz şey aslında bir Hayyam üçgenidir). Öğrenimi tamamlayan Ömer Hayyam kendisine bugünlere kadar uzanacak bir ün kazandıran Cebir Risaliyesi’ni ve Rubaiyat’ı Semerkant’ta kaleme almıştır. Dönemin üç ünlü ismi Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam bu şehirde bir araya gelmiştir. Dönemin hakanı Melikşah, adı devlet düzeni anlamına gelen ve bu ada yakışır yaşayan veziri Nizamül-mülk’e çok güvenirdi. Ömer Hayyam ile ilk kez Semerkant’ta tanışan Nizam onu İsfahan’a davet eder. Orada buluştuklarında O’na devlet hülyasından bahseder ve bu büyük hayalinin gerçekleşmesi için Hayyam’dan yardım ister. Fakat Hayyam devlet işlerine karışmak istemez ve teklifini geri çevirir. 4 Aralık 1131′de doğduğu yer olan Nişabur’ da fani dünyaya veda eder.

Eserleri:
Hayyam'ın eserlerinden 18 tanesinin adı bilinmektedir, çeşitli bilim dallarında birçok eser yazmıştır.
1.Ziyc-i Melikşahi. (Astronomi ve takvime dair, Melikşah'a ithaf edilmiştir)
2.Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind. (Geometriye dair)
3.Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele. (Cebir ve denklemlere dair)
4.Müşkilat'ül Hisab. (Aritmetiğe dair)
5.İlm-i Külliyat (Genel prensiplere dair)
6.Nevruzname (Takvim ve yılbaşı tespitine dair)
7.Risaletün fil İhtiyal li Marifet. (Altın ve gümüşten yapılmış bir cisimde altın ve gümüş miktarının bilinmesine dair. Almanya Gotha kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
8.Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat(Öklid'in bir probleminin çözülmesi metoduna dair, Hollanda Leiden kütüphanesinde bir nüshası vardır. F. Woepcke fransızcaya çevirmiştir.)
9.Risaletün fi Vücud (Felsefede ontoloji bahsine dair. Britanya kütüphanesinde bir nüshası mevcuttur.)
10.Muhtasarun fi't Tabiiyat (Fizik İlmine dair)
11.Risaletün fi'l Kevn vet Teklif (Felsefeye dair)
12.Levazim'ül Emkine (Meskûn yerlerin iklimi ve hava değişikliklerine dair)
13.Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab (Üç meseleye cevap ve alemde zıtlığın zorunlu olduğuna dair)
14.Mizan'ül Hikem (Pırlantalı eşyaların taşlarını çıkarmadan kıymetini bulmanın yöntemine dair)
15.Abdurrahman'el Neseviye Cevab (Hak Teâlâ'nın alemleri yaratmasının ve insanları ibadetle yükümlü kılmasının hikmetine dair)
16.Nizamülmülk (Arkadaşı olan vezirin biyografisi)
17.Eş'arı bil Arabiyye (Arabça rûbaileri)
18.Fil Mutayat (İlim prensipleri) 

Gelenbevi İsmail Efendi (1730-1790)
null

Hayatı:
1730 yılında şimdiki Manisa’nın Gelenbe kasabasında doğan Gelenbevi İsmail Efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematikçilerindendir. Asıl adı İsmail’dir. Gelenbe kasabasında doğduğu için ikinci adı onun bu doğduğu kasabadan gelir. Daha çok Gelenbevi adıyla ün kazanmıştır. Önce, kendi çevresindeki bilginlerden ilk bilgilerini almıştır. Daha sonra, öğrenimini tamamlamak üzere İstanbul’a gitmiştir. Burada, çok değerli ve kültürlü öğretmenlerden yararlanıp matematik bilgisini oldukça ilerletmiştir. Müderrislik sınavına kazananarak 33 yaşında müderris olmuştur. Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verip çalışmalarına devam etmiştir.
Gelenbevi, eski yöntemle problem çözen son Osmanlı matematikçisidir. Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa’nın istekleri üzerine, Kasımpaşa’da açılan Bahriye Mühendislik Okulu’na altmış kuruşla matematik öğretmeni olarak atandı. Bu atama ona parasal yönden bir rahatlık getirdi. Hakkında şöyle bir öykü anlatılır: ‘Bazı silahların hedefi vurmaması, padişah III. Selim’i kızdırmış ve bunun üzerine Gelenbevi’yi huzuruna çağırarak ona uyarıda bulunmuştur. Gelenbevi bunun üzerine hedefe olan uzaklıkları tahmin ederek gerekli silahlardaki düzeltmeleri yapmış ve topların hedefi vurmalarını sağlamıştır. Gelenbevi’nin bu başarısı padişahın dikkatini çekmiş ve padişah tarafından ödüllendirilmiştir. Gelenbevi, Türkçe ve Arapça olmak üzere tam otuz beş eser bırakmıştır. Türkiye’ye logaritmayı ilk sokan Gelenbevi İsmail Efendi’dir.

Eserleri:
 
A.Matematik ve Astronomiyle İlgili Eserleri:
Cebir Kitabı
:En önemli kitabıdır.

B.Mantık,Felsefe ve Âdâb İlmiyle İlgili Eserleri:
Gelenbevi Alâ Îsâgûcî Şerhi:
Arapça yazılmıştır.

C.Kelâm ve Tasavvufla İlgili Eserler:
Hâşiye Alâ Tehzîb-Ül-Mantık Vel-Kelâm

D.Diğer Eserleri:
Risâle Fî Şerhi Târîfi Sıdk-İl-Haber Ve Kizbihî

 

sitene tema ekle-kral oyun®

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: zeynep( silazinleyandex.com ), 04.04.2017, 17:58 (UTC):
harika tsk

Yorumu gönderen: cr7( ), 27.03.2017, 16:20 (UTC):
very good. nice work.

Yorumu gönderen: ZEYNEP( GULSEN ZEYNEP 333 ), 19.02.2017, 09:10 (UTC):
GÜZELL HARIKA

Yorumu gönderen: malla( ütküaüptlaüh ), 20.04.2016, 12:17 (UTC):

Yorumu gönderen: Eylül ( ), 26.03.2016, 13:28 (UTC):
İğrenç sadece 5 tane var 10 tane olmalı

Yorumu gönderen: Esma ( Esmailetmis44gmail ), 19.03.2016, 16:50 (UTC):
Tesekkurler bende tam böyle istiyordum

Yorumu gönderen: Eylül ( ), 14.03.2016, 19:24 (UTC):
Güzel işime yaradı matematik hocası kesin 100 verir har☺

Yorumu gönderen: ebrar( aminetutukgmail.com ), 06.03.2016, 13:40 (UTC):
afferim bana 100 aldım ben ebrar

Yorumu gönderen: amine ebrar( aminetutukgmail.com ), 06.03.2016, 13:32 (UTC):
aferin size hiç yardımcı olmadınızzzzzzzzzzzzzzzzzzz ödevimi yapamadım kın gırtlar

Yorumu gönderen: ali( mthnhotmail.com ), 10.02.2016, 09:39 (UTC):
iğreenç bir siteeeeeeeeeee

Yorumu gönderen: fulya ( ), 03.01.2016, 10:45 (UTC):
Bence çok güzel teşekkürler ama eserler saçma

Yorumu gönderen: ela( ), 03.01.2016, 07:08 (UTC):
bence hem güzel hem çirkin kafada soru işareti bırakıyor bu arada ölüm derken aglatılıyor...

Yorumu gönderen: lslm90**80*( ), 03.01.2016, 06:58 (UTC):

Yorumu gönderen: zehra( ), 21.12.2015, 18:18 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: abdul samet( abdul_samet_sak_sakhotmail.com ), 20.05.2015, 19:17 (UTC):
bana 12 tane lazım

Yorumu gönderen: GLC EREL( gulceerel35hotmail.com ), 19.05.2015, 06:50 (UTC):

Yorumu gönderen: Ünlü Metematikçi( Alikuscu051gmail.com ), 13.05.2015, 18:48 (UTC):
Güzel ama çok uzun siteyi beğendim ama uzun olduğu için başka bir siteden buldum

Yorumu gönderen: donmuş( gelmiþmiþ ), 03.05.2015, 09:12 (UTC):
idagrea edev :-

Yorumu gönderen: elif( elf_06_02hotmail.com ), 23.04.2015, 10:12 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: sinemyağmur( sinemkoyandex.com ), 14.04.2015, 15:43 (UTC):
hiç bir sey anlamadım :-

Yorumu gönderen: susqun( assdsaaassas19hotmail.com ), 12.04.2015, 13:31 (UTC):
eyw admin kısa ve öz emeğe saygı gençler :

Yorumu gönderen: batuhan( fb_0666_3850hotmail.com ), 11.04.2015, 21:03 (UTC):
ünlü türk matematikçileri bu kadarmı başka yok demi arkadaslar

Yorumu gönderen: begümcümyeliz( begumyelizhotmail.com ), 05.04.2015, 16:59 (UTC):
niye öyle diyosunuz bunlar bilgi tabi siz bilgiden anlıyosanız

Yorumu gönderen: Elanur( ahievren68hotmail.com ), 02.04.2015, 12:55 (UTC):
sayfa güzel ama kısaca istemiştim ben

Yorumu gönderen: yusuf( yusufkarakay2013yandex.com ), 28.03.2015, 14:40 (UTC):
çok yetersiz bilgi var bilgilerin bir an önce çoğaltılmasını arz ederim

Yorumu gönderen: tuğçe( ), 26.03.2015, 17:27 (UTC):
iyide matematikçilerden bahsederken arka plan saçma olmuş :-

Yorumu gönderen: fazlıcan( mrk reus 28hotmailçcom ), 24.03.2015, 18:53 (UTC):
vay naber lannnn :-

Yorumu gönderen: asdfghj( ), 09.03.2015, 17:15 (UTC):
hıjıglıyg

Yorumu gönderen: serkan çayoğlu hayranı( WERTGHUHO ), 08.02.2015, 14:08 (UTC):
SDE546RFT78Y90U

Yorumu gönderen: serkan çayoğlu hayranı( asma _258hotmail.com ), 08.02.2015, 13:33 (UTC):
çok güzel bir sayfa ödevlerime yardımcı oldu

Yorumu gönderen: serkan çayoğlu hayranı( sedanur_karaca1hotmail.com ), 08.02.2015, 13:23 (UTC):
çok güzel bir sayfa ödevlerime yardımcı oldu

Yorumu gönderen: sinemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm( sinemcik_2002hotmail.com ), 25.01.2015, 15:55 (UTC):
çok güzel bi site proje ödevimde inşallah bu siteden yararlanacam ama tek bi sorun var neden bazısı uzun ve 5 tane var

Yorumu gönderen: nisa( nisa_774hotmail.com ), 24.12.2014, 15:29 (UTC):
çok malca ve gereksiz bir site :-

Yorumu gönderen: adem( adem_4nhotmail.com ), 12.12.2014, 14:47 (UTC):
dsadafdasf :-

Yorumu gönderen: yasmin( yasmin-agaca123hotmail.com ), 28.05.2014, 20:05 (UTC):
güzel ama bazıarı kısa bazıları uzunnnnn

Yorumu gönderen: melike( drobo-alex74hotmail.com ), 27.05.2014, 14:31 (UTC):
güzel bir site ama ben bu siteden ödevimi yapmadım sadece okudum

Yorumu gönderen: doğuhan NOYAN( kunaks35hotmail.com ), 13.05.2014, 12:19 (UTC):
çok sağol senin sayende notl-arım yükselcek

Yorumu gönderen: ceylin duru( asii-220hotmail.com ), 19.04.2014, 10:36 (UTC):
çok güzel bir siteymiş proje ödevimi bu siteden yaptım :-

Yorumu gönderen: cansu( ), 17.04.2014, 15:27 (UTC):
tesekkürler

Yorumu gönderen: bla bla( musti1840hotmail.com ), 15.04.2014, 18:34 (UTC):
tşk

Yorumu gönderen: boş ver( ), 14.04.2014, 17:05 (UTC):
çok iyi

Yorumu gönderen: eda( edayilmaz038hotmail.com ), 31.03.2014, 17:20 (UTC):
berbattttttttttttttttt

Yorumu gönderen: ebru( ), 26.03.2014, 15:14 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: yok( sozda ), 24.03.2014, 14:56 (UTC):
çok iyi ve kısa.... kısa ve öz.... süperrrrrrrrrrrrrrrr

Yorumu gönderen: ERTUĞRUL( erasker_vatan18hotmail.com ), 15.03.2014, 14:13 (UTC):
çççççççooookkkkk saçma :-

Yorumu gönderen: belit( demet_ozdemirhotmail.com ), 11.03.2014, 18:58 (UTC):
abi cook iyi yaa kesin 100 alrım

Yorumu gönderen: hani bana bal parmak ( seydaslkhotmail.com ), 09.03.2014, 17:35 (UTC):
hani bana masotoshi

Yorumu gönderen: fulya( ), 18.01.2014, 07:40 (UTC):
:)
teşkler

Yorumu gönderen: cemil( ), 14.01.2014, 19:04 (UTC):
tşk

Yorumu gönderen: MERVE( nebi_sonerhotmail.com ), 14.01.2014, 17:46 (UTC):
:- TEŞEKKÜRLERRRRRRRRRBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

 
   
Reklam  
   
Bugün 115 ziyaretçi (178 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=